زمان بندی انتخاب واحد ترم تابستان 98 دانشگاه آزاد

زمان بندی انتخاب واحد ترم تابستان 98 دانشگاه آزاد

زمان انتخاب واحد ترم تابستان98


در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۸ ساعت ۲۱:۵۷:۴۷ پوسترتذکر:

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می بایست پس از مشخص شدن دروس مورد نظر و تایید مدیرگروه محترم رشته با اخذ نامه به دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر مراجعه کرده و ترم تابستان خود را در آن واحد سپری نمایند.