Responsive image

قابل توجه دانشجویان استاد سرکارخانم پاک نژاد

قابل توجه دانشجویان استاد سرکارخانم پاک نژاد

امتحان عملی دروس عکاسی و کاربرد کامپیوتر


در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱ ساعت ۹:۱۲:۶ کلاسهاامتحان عملی درس عکاسی ساعت 8:30 و درس کاربرد کامپیوتر ساعت 10:30 روز چهارشنبه مورخ 22 خردادماه 98 برگزار خواهد شد.