قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آخرین تاریخ دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد


در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۶ ساعت ۱۱:۱۰:۶ اطلاعیه های مهمبا توجه به اعلام معاونت علمی واحد تاریخ آخرین روز دفاع در این نیمسال 98/06/21 بوده و این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود. لذا کلیه دانشجویان می بایست هماهنگی های لازم را با استاد راهنما و مدیر گروه محترم جهت انجام روال دفاع خود تا تاریخ اعلام شده انجام دهند.