قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

لزوم ثبت نام در سامانه پژوهشیار جهت دفاع از پایان نامه


در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ ساعت ۱۱:۵۹:۴۱ اطلاعیه های مهمدانشجویان کارشناسی ارشد برای دفاع از پایان نامه خود بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری امروز در پژوهشیار Www.ris.iau.ac.ir ثبت نام کنند.