هشتمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی

هشتمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی

فراخوان ارسال مقالات هشتمین همایش ملی مهندسی برق


در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ ساعت ۱۰:۵:۹ پوستردانشگاه آزاد اسلامی مبارکه-مجلسی در نظر دارد هشتمین همایش ملی مهندسی برق را برگزار نماید. 

محورهای همایش:

1- کلیه زمینه های مرتبط به مهندسی برق

2- کلیه زمینه های بین رشته ای ( با محوریت انرژی )

 

conf.iaumajlesi.ac.ir