جذب کارآموز توسط شرکت فولاد مبارکه در تابستان ۹۸

جذب کارآموز توسط شرکت فولاد مبارکه در تابستان ۹۸

دانشجویان می توانند جهت گذراندن دوره کارآموزی در شرکت فولاد مبارکه سپاهان به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه مراجعه نمایند.

در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ ساعت ۱۶:۸:۱۸ پژوهشیدانشجویان متقاضی گذراندن دوره کارآموزی در فولاد مبارکه می بایستی جهت ثبت نام فقط روز ۵ شنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به دفتر ارتباط با صنعت در دفتر پژوهش واقع در طبقه سوم مراجعه نمایند.

تلفن: ۴۵۲۶۸۵۰۰ داخلی ۴۰۵