فراخوان مقاله معنویت و منجی گرایی در پسا کرونا

فراخوان مقاله معنویت و منجی گرایی در پسا کرونا

در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۴ ساعت ۱۲:۵۲:۹ پوسترفراخوان مقاله

همایش علمی معنویت و منجی گرایی در پسا کرونا

 محورها
-    بحران کرونا: فرصتها و تهدیدهای منجی گرایی
-    تأثیرات بحران کرونا در همگرایی منجی گرایی ادیان 

-    بازتاب ابعاد جهانی بحران کرونا در زمینه های ظهور حکومت جهانی موعود
-    وضعیت جامعه منتظر در عصر پساکرونا: فرصتها و تهدیدها
-    راهبردهای ترویج فرهنگ مهدویت در عرصه جهانی در عصر پساکرونا
-    فلسفه بلایا و ابتلائات جهانی در تضرع به درگاه الهی و زمینه سازی جامعه موعود
-    نقش و وظایف مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی در ترویج فرهنگ مهدوی بویژه در عصر پساکرونا
-    نقش رسانه های استکباری در تقابل با منجی گرایی در بحران کرونا

مهلت ارسال مقالات: اول مهرماه سال ۱۳۹۹

تاریخ برگزاری همایش:
۵ آبان  سال ۱۳۹۹ مصادف با ۹ ماه ربیع الاول سالروز تاجگذاری امام زمان (عج)

نحوه ارسال مقالات: مقالات حداکثر در ۱۲ برگ A4 بصورت یکرو و از طریق سایت http://confpro.ir/pasacorona ارسال گردد.