دفتر بازرسی ویژه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

دفتر بازرسی ویژه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

راههای ارتباطی دفتر بازرسی ویژه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ساعت ۹:۳۳:۳۰ پوسترکلیه همکاران، دانشجویان و خانوادههای محترمشان می توانند پیشنهادات، انتقادات و گزارشات خود را از راههای ارتباطی زیر، با دفتر بازرسی ویژه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کنند.

 


راههای ارتباطی
ایمیل: vbazresi@isiau.com 
تلفن و نمابر: 021-71400195 
صندوق پستی: 1194-19615