تشکیل کلاسها

کد : 10
آرشیو مطالب...
02 آذر ماه 1396 ساعت 11:11
قابل توجه دانشجویان استاد محمدرضا تجدد
کلاس جبرانی یکشنبه 96/09/05 شناخت منسوجات از ساعت10 تا14....
01 آذر ماه 1396 ساعت 10:34
قابل توجه دانشجویان استاد احمدی حکمتی کار
عدم تشکیل کلاس مکانیک سیالات و انتقال حرارت صبح پنجشنبه 2 آذرماه وتشکیل زبان فنی و فیزیک مکانیک (عصر)....
01 آذر ماه 1396 ساعت 09:58
قابل توجه دانشجویان دکتر توسلی(ادبیات)
عدم تشکیل کلاسهای ادبیات چهارشنبه 1 آذرماه....
01 آذر ماه 1396 ساعت 09:36
قابل توجه دانشجویان استاد طلایی
دانشجویان طرح(1) ....
30 آبان ماه 1396 ساعت 07:41
قابل توجه دانشجویان استاد خانم خسروی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 30 ابان ماه....
29 آبان ماه 1396 ساعت 14:03
قابل توجه دانشجویان استاد جهانبخش
عدم تشکیل کلاس های سه شنبه 30 آبان ماه....
25 آبان ماه 1396 ساعت 08:36
قابل توجه دانشجویان استاد خانم مدنی
عدم تشکیل کلاس های دوشنبه29 آبان ماه....
24 آبان ماه 1396 ساعت 15:03
قابل توجه دانشجویان دکتر عاملیان
عدم تشکیل کلاس های پنجشنبه 25 آبان ماه....
23 آبان ماه 1396 ساعت 13:21
قابل توجه دانشجویان استاد حسن نتاج
عدم تشکیل کلاس پنجشنبه 25 آبان ماه....
23 آبان ماه 1396 ساعت 13:19
قابل توجه دانشجویان دکتر مجلسی
عدم تشکیل کلاس پنجشنبه 25 آبان ماه....
22 آبان ماه 1396 ساعت 15:55
قابل توجه دانشجویان استاد مصیب زاده
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 23 آبان ماه....
22 آبان ماه 1396 ساعت 12:54
قابل توجه دانشجویان خانم دکتر شریفی مال امیری
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 22 آبان ماه....
21 آبان ماه 1396 ساعت 14:57
قابل توجه دانشجویان استاد صمدی
عدم تشکیل کلاس های دوشنبه 22 ابان ماه....
21 آبان ماه 1396 ساعت 13:20
قابل توجه دانشجویان استاد دکتر حکم آبادی
عدم تشکیل کلاسهای دوشنبه 22 ابان ماه....
21 آبان ماه 1396 ساعت 07:45
قابل توجه دانشجویان استاد دکتر حکم آبادی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 21 آبان ماه....
21 آبان ماه 1396 ساعت 07:44
قابل توجه دانشجویان استاد غفاری
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 21 آبان ماه....
21 آبان ماه 1396 ساعت 07:43
قابل توجه دانشجویان استاد عابدینی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 21 آبان ماه....
17 آبان ماه 1396 ساعت 09:32
قابل توجه دانشجویان استاد سوسنی غریبوند
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 17 آبان ماه....
16 آبان ماه 1396 ساعت 13:35
قابل توجه دانشجویان استاد شهبازی(وصایای امام (ره))
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 16 آبان ماه ....
15 آبان ماه 1396 ساعت 15:25
قابل توجه دانشجویان دکتر اسلامیان
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 16 ابان ماه....
15 آبان ماه 1396 ساعت 14:24
قابل توجه دانشجویان استاد توکلی (زبان)
عدم تشکیل کلاس های زبان سه شنبه 16 آبان ماه چهارشنبه 17 ابان ماه ....
15 آبان ماه 1396 ساعت 14:22
قابل توجه دانشجویان استاد شریفی مال امیری
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 16 ابان ماه....
15 آبان ماه 1396 ساعت 08:20
قابل توجه دانشجویان استاد محمد رضایی
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 15 ابان ماه....
14 آبان ماه 1396 ساعت 08:42
قابل توجه دانشجویان استاد صیرفیان
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 15 آبان ماه و جبرانی آن سه شنبه 16 آبان ماه....
14 آبان ماه 1396 ساعت 08:40
قابل توجه دانشجویان دکتر تجدد
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 14 آبان ماه....
13 آبان ماه 1396 ساعت 23:18
قابل توجه دانشجویان خانم بلوچی
.....
11 آبان ماه 1396 ساعت 07:48
قابل توجه دانشجویان استاد کرامتی نیا
عدم تشکیل کلاسهای یکشنبه 14 آبان ماه و سه شنبه 16 آبان ماه....
10 آبان ماه 1396 ساعت 08:58
قابل توجه دانشجویان دکتر داودی
عدم تشکیل کلاس کارآفرینی پنجشنبه 11 ابان ماه....
10 آبان ماه 1396 ساعت 01:15
قابل توجه دانشجویان استاد داود پاشا
عدم تشکیل کلاس....
09 آبان ماه 1396 ساعت 10:15
قابل توجه دانشجویان استاد اسحاقیان
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 9 آبان ماه ....
08 آبان ماه 1396 ساعت 13:04
قابل توجه دانشجویان استاد شریفی مال امیری
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 8 ابان ماه....
08 آبان ماه 1396 ساعت 09:39
قابل توجه دانشجویان استاد داوری
عدم تشکیل کلاسهای سه شنبه 9 ابان ماه....
07 آبان ماه 1396 ساعت 15:54
قابل توجه دانشجویان دکتر حکم ابادی
عدم تشکیل کلاس های دوشنبه 8 آبان ماه....
07 آبان ماه 1396 ساعت 08:00
قابل توجه دانشجویان آقای دکتر حکم آبادی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 7 آبان ماه....
07 آبان ماه 1396 ساعت 07:57
قابل توجه دانشجویان استاد محسن موسوی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه و سه شنبه 7 و9 آبان ماه....
04 آبان ماه 1396 ساعت 02:18
قابل توجه دانشجویان آقای دکتر مجلسی
.....
02 آبان ماه 1396 ساعت 10:57
قابل توجه دانشجویان استاد آقای رفیعی دولت آبادی
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 3 آبان ماه....
01 آبان ماه 1396 ساعت 12:20
قابل توجه دانشجویان استاد غرضی
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 1 آبان ماه....
01 آبان ماه 1396 ساعت 11:20
قابل توجه دانشجویان استاد جهانگیری
عدم تشکیل کلاس کارآفرینی دوشنبه 1 آبان ماه....
30 مهر ماه 1396 ساعت 12:47
قابل توجه دانشجویان استاد ملک محمدی
عدم تشکیل کلاسهای دوشنبه 1 ابان ماه ....
30 مهر ماه 1396 ساعت 12:46
قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی خانم آبدار
عدم تشکیل کلاس های دوشنبه 1 ابان ماه ....
30 مهر ماه 1396 ساعت 12:26
قابل توجه دانشجویان استاد مستاجران
عدم تشکیل ریاضی 7 دوشنبه 1 آبان ماه ....
30 مهر ماه 1396 ساعت 12:24
قابل توجه دانشجویان استاد محمدی خروشانی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه30 مهرماه....
26 مهر ماه 1396 ساعت 12:43
قابل توجه دانشجویان دکتر آقایی
عدم تشکیل کلاس پنجشنبه 27 مهرماه ....
25 مهر ماه 1396 ساعت 11:40
قابل توجه دانشجویان استاد خامه
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 25 مهرماه ....
24 مهر ماه 1396 ساعت 15:29
قابل توجه دانشجویان که کالبد شناسی دام دارند
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 25 مهرماه....
24 مهر ماه 1396 ساعت 13:15
قابل توجه دانشجویان استاد ابراهیمی
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 26 مهرماه....
24 مهر ماه 1396 ساعت 11:11
قابل توجه دانشجویان استاد آقای محمد رضایی
عدم تشکیل کلاس دوشنیه 24 مهرماه ....
23 مهر ماه 1396 ساعت 15:22
قابل توجه دانشجویان استاد صیرفیان
عدم تشکیل کلاس های دوشنبه 24 مهرماه....
22 مهر ماه 1396 ساعت 22:39
قابل توجه دانشجویان آقای دکتر قربانی
عدم تشکیل کلاس....
19 مهر ماه 1396 ساعت 10:49
قابل توجه دانشجویان خانم حسینی
عدم تشکیل کلاس های پنجشنبه 20 مهرماه ....
18 مهر ماه 1396 ساعت 10:00
قابل توجه دانشجویان دکتر یوسفی
عدم تشکیل کلاسهای سه شنبه 18 مهرماه....
17 مهر ماه 1396 ساعت 14:15
قابل توجه دانشجویان استاد صفری
عدم تشکیل کلاس طراحی معماری و شهرسازی سه شنبه 18 مهرماه....
17 مهر ماه 1396 ساعت 09:08
قابل توجه دانشجویان آقای سوسنی
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 19 مهرماه....
17 مهر ماه 1396 ساعت 09:04
قابل توجه دانشجویان استاد صوفیوند
عدم تشکیل کلاس گرافیک چهارشنبه 19 مهرماه و جبرانی آن در 26 مهر ساعت 10-8....
16 مهر ماه 1396 ساعت 13:19
قابل توجه دانشجویان استاد رحیمی فرد
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 17 مهر وچهارشنبه 19 مهرماه....
16 مهر ماه 1396 ساعت 10:44
قابل توجه دانشجویان وصایای امام استاد موسوی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 16 مهرماه....
12 مهر ماه 1396 ساعت 14:59
قابل توجه دانشجویان که پنجشنبه اصول سرپرستی و کارآفرینی با دکتر داودی دارند
عدم تشکیل کلاس اصول سرپرستی و کارافرینی دکتر داودی روزپنجشنبه 13 مهرماه....
12 مهر ماه 1396 ساعت 10:16
قابل توجه دانشجویان استاد کتابی
عدم تشکیل کلاس پنجشنبه 13 مهرماه....
11 مهر ماه 1396 ساعت 10:57
قابل توجه دانشجویان استاد عزیزی
عدم تشکیل کلاس بسته بندی چهارشنبه 12 مهرماه....
11 مهر ماه 1396 ساعت 10:53
قابل توجه دانشجویان ارشد( مطالعات فرهنگی ورسانه )و (برنامه ریزی فرهنگی)
عدم حضور خانم دکتر عطریان پنجشنبه 13 مهرماه....
05 مهر ماه 1396 ساعت 15:40
قابل توجه دانشجویان خانم محمودی
عدم تشکیل کلاس پنجشنبه 6 مهرماه....
03 مهر ماه 1396 ساعت 11:04
قابل توجه دانشجویان استاد محمدرضا تجدد
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 10 مهرماه....شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد