دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات


سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر از سال 1392 تا 1398

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

محمدحسین تابش


سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر در سال 1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

دکتر محمود ارشدی نژاد


رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر از سال 1386 لغایت 1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

علی ضامن مسعودی


مسئول راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شاهین شهر از سال 1384 لغایت 1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

دکتر ایراندوست


مسئول راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شاهین شهر از سال 1383 لغایت 1384

محمدی


مسئول راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شاهین شهر از سال 1381 لغایت 1383