کارگاه آموزشی آشنایی اعضای هیأت علمی و حق التدریس با قوانین جدید آموزشی و پژوهشی در دانشگاه برگزار شد.