برگزاری جلسه مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی به همت دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر