تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر با مدیریت آموزش و پرورش شاهین شهر با هدف توسعه روابط و سطح همکاری امضاء و مبادله شد. انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر با مدیریت آموزش و پرورش