برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

زمان برگزاری جلسات دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد


در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۹ ساعت ۷:۱۹:۶ اطلاعیه های مهم پژوهشی



قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد معماری و معماری داخلی روز دوشنبه مورخ 98/04/10 از ساعت 7:30 در سالن دفاع دانشگاه برگزار می گردد.