معرفی سامانه ملی کارآموزی

معرفی سامانه ملی کارآموزی

معرفی سامانه ملی کارآموزی برای رفاه حال دانشجویان جهت یافتن فضای مناسب و مرتبط با رشته تحصیلی


در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۸ ساعت ۱۲:۱۲:۶ اطلاعیه های مهمپیرو اعلام سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایراندر خصوص یکپارچه سازی فرآیند کارآموزی دانشجویان از طریق سامانه ملی کارآموزی به نشانی karamouz.irost.ir ، بدینوسیله اعلام می گردد دانشجویان میتوانند با مرجعه به نشانی ذکر شده جهت ثبت نام و جایابی مناسب برای مراحل کارآموزی اقدام نمایند.