فیلم آموزشی استفاده از سامانه پژوهشیار

فیلم آموزشی استفاده از سامانه پژوهشیار

راهنمای استفاده از سامانه پژوهشیار


در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ ساعت ۷:۵۷:۴۵ اطلاعیه های مهمبا عنایت به بخشنامه سازمان مرکزی و تاکید بر انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه ها از ابتدای اردیبهشت ماه در سامانه پژوهشیار، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ملزم به ثبت نام در سامانه فوق به آدرس:    https://ris.iau.ac.ir  می باشند. مسئولیت عدم ثبت نام در سامانه فوق به عهده دانشجویان محترم خواهد بود.

 

فیلم آموزشی