کارگاه های شیوه نگارش مقاله و روش تحقیق

کارگاه های شیوه نگارش مقاله و روش تحقیق

برگزاری گارگاه های تولیدات علمی و شویه نگارش مقاله و روش های تحقیق کیفی و مقایسه آن با روش های کمی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد


در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۱۷:۲۷:۵۸ اطلاعیه های مهمقابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

 

کارگاه "تولیدات علمی و شیوه نگارش مقاله "


در روز  پنج شنبه  مورخ 98/11/03  ساعت 8:30 صبح برگزار خواهد گردید.


کارگاه " روش های تحقیق کیفی و مقایسه آن با روش های کمی " 


در روز چهارشنبه  مورخ 98/11/02  ساعت 8:30 صبح برگزار خواهد گردید.

 

واریز مبلغ: 350000 ریال جهت کارگاه پروپوزال نویسی 
واریز مبلغ: 500000 ریال جهت کارگاه روش تحقیق

مراجعه به امور مالی واحد جهت دریافت شماره حساب و شناسه پرداخت و ارائه فیش واریزی به حوزه پژوهش

حضور کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که تاکنون شرکت نکرده اند الزامی است.