همایش ملی قرآن و مطالعات ادبی و اجتماعی

همایش ملی قرآن و مطالعات ادبی و اجتماعی

برگزاری همایش ملی قرآن و مطالعات ادبی و اجتماعی در واحد گرگان