الویت های پژوهشی شرکت تخصصی تولید برق حرارتی

الویت های پژوهشی شرکت تخصصی تولید برق حرارتی

الویت های پژوهشی شرکت تخصصی تولید برق حرارتی در سال 98


در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۳ ساعت ۸:۱۶:۱۱ پژوهشیالویت های پژوهشی شرکت تخصصی تولید برق حرارتی در سال 98 جهت مشاهده و عقد قرارداد به شرح زیر می باشد.

 

لیست اولویت ها

 

سامانه تحقیقات برق