برنامه زمانبندی جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

برنامه زمانبندی جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

برنامه زمانبندی جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد


در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ساعت ۱۱:۲۳:۱۹ اطلاعیه های مهم پژوهشی
♦️روز سه شنبه ۹۸/۶/۲۶ گروه فرهنگی:
ساعت ۱۴ - فرزاد محمدی

♦️روز چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ گروه معماری:
ساعت ۸ - زیبا کشکولی
ساعت ۹ - بهروز لطیفی
ساعت ۱۰:۳۰ - مینا اله دادی
ساعت ۱۳:۳۰ - سیدمهدی فیروزه
ساعت ۱۴:۳۰ - محمدرضا زارعی
ساعت ۱۵:۳۰ - لیلا مسعودی 

♦️روز پنجشنبه ۹۸/۶/۲۸ گروه معماری:
ساعت ۸ - آرزو خرمی
ساعت ۹:۳۰ - شیوا محقق
ساعت ۱۰:۳۰ - عاطفه دادگستر
ساعت ۱۱:۴۵ - داود بهوند
ساعت ۱۳:۳۰ - سپهر سموعی
ساعت۱۴:۳۰ - وحید محمدی
ساعت ۱۵:۳۰ - نغمه مشایخ