مقررات آموزشی


اندازه قلم

1398/01/30 

خلاصه ای از آئین نامه آموزشی


 - تعاریف
- فصل اول : شرایط ورود به دانشگاه
- فصل دوم: ثبت نام
- فصل سوم: نظام آموزشی
- فصل پنجم: تعداد واحدهای درسی وطول مدت تحصیلی
- فصل ششم: حضوروغیاب دانشجو
- فصل هفتم : حذف واضافه درس
- فصل هشتم : حداقل نمره قبولی
- فصل نهم : مرخصی تحصیلی
- فصل دهم : انصراف ازتحصیل
- فصل یازدهم : مقررات آموزشی دانشجویان انتقالی ومیهمان
- فصل سیزدهم : معادل سازی واحد های درسی گذرانده شده
- نظام آموزشی پاره وقت

 

               

 

تعاریف :

1. دانشگاه : به همه دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی ، روزانه وشبانه دولتی و غیردولتی (( دانشگاه)) گفته می شود.

2. دانشکده : دانشکده واحدی ازیک دانشگاه است که دررده خاصی ازعلوم فعالیت دارد مانند دانشکده علوم ، دانشکده برق دانشکده الهیات و ...

3. گروه آموزشی : گروه آموزشی واحدی ازیک دانشکده یا یک دانشگاه است که دریک رشته خاص یاچند رشته متجانس فعالیت داردمانند گروه ریاضی و ...

4. دوره : منظور از دوره در نظام آموزش عالی ، مدت زمانی است که دانشجو وارد دانشگاه شده و در یک رشته خاصی تحصیل می کند و در آن رشته فارغ التحصیل می شودمانند دوره کاردانی و ...

5. رشته : یکی از شعب فرعی گروه های علمی ( علوم پزشکی ، علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی ومهندسی کشاورزی ، هنر، تربیت معلم وعلمی - کاربردی ) است که ازلحاظ موضوع کاملا مشخص وازدیگرموضوعات متمایزبوده وحداقل به یک کارایی مشخص می انجامد دروس مشترک دردو رشته متفاوت ، نباید از30درصدکل واحدهادرهردورشته تجاوز کند.

6. گرایش : هریــک ازشعـب یک رشته که ناظربریک تخصص باشد ، گرایش نامیده می شود اختلاف دروس در دوگرایش ازیک رشته نباید از7درصد کل واحدهای رشته کمتر واز30 درصد کل واحدها بیشترباشد.

7. استاد: هرعضوهیئت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یاعملی رادردانشگاه برعهده دارداستاد نامیده میشود.

8. اداره آموزش : منظورازاداره آموزش ، یک واحد اداری دریک دانشکده یاواحد دانشگاهی است که همه امورآموزشی مربوط به دانشجویان اعم ازنام نویسی ، انتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوری نمرات واعلام نتایج رابرعهده دارد.

 


 

 

فصل اول – شرایط ورود به دانشگاه

ماده 1 : شرایط ورود به دانشگاه آزاد اسلامی دردوره های کاردانی ، کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته به شرح زیراست :

1-1 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، برابرمصوبات مربوط

1-2 نداشتن منع قانونی ازنظر خدمت وظیفه عمومی .

1-3 داشتن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه نظام قدیم ویاگذراندن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید برای دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته یابرابرآن برای آموزشهای حوزوی ، گواهینامه دوره کاردانی رشته مربوط برحسب مورد ازدانشگاه آزاد اسلامی یادیگرموسسات آموزش عالی مورد تائید وزارت فرهنگ وآموزش عالی یاوزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی برای دوره کارشناسی ناپیوسته ،همچنین داشتن مدرک دیپلم کاردانش یافنی وحرفه ای نظام جدید متوســطه قابل قبول برای کاردانی پیوسته دارندگان مدرک معادل فوق دیپلم نمی توانند درآزمون ورودی دوره کارشناسی ناپیوسته شرکت نمایند . مگرآن دسته ازفارغ التحصیلان خارج ازکشورکه درمدرک تحصیلی ارزیابی شده آنان اجازه ادامه تحصیل درمقطع بالاترقید شده باشد.

1-4 پذیرفته شدن درآزمون ورودی.

 


 

فصل دوم – ثبت نام

تبصره ماده 2: درمواردی که تعداد پذیرفته شدگان بیش ازظرفیت مصوب دانشگاه باشد وامکانات آموزشی دانشگاه اجازه ثبت نام آنان رادرنیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجازاست براساس رتبه ونمره کل آزمون تعدادی ازپذیرفته شدگان رابرای نیمسال دوم ثبت نمام نماید.

ماده 3: درصورتی که ظرفیت پذیرش دانشجودرواحد تکمیل شده باشد وواحدامکانات آموزشی لازم رابرای پذیرش دانشجویان متاخر داشته باشد میتواندباتائید شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده ومراتب راجهت اطلاع به سازمان مرکزی اعلام کند.

تبصره 1: حداکثرتاخیر متقاضی برای ثبت نام درمقطع تحصیلی کاردانی (پیوسته ،ناپیوسته وآموزش معلمان) وکارشناس (پیوسته ، ناپیوسته وآموزش معلمان ) یک سال اززمان پذیرش درآزمون ورودی میباشد مشروط براینکه :

الف – متقاضی ذکور از نظر نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد.

ب – هنگام ثبت نام مدرک پایه داشته باشد

ج- واحد دانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد . درغیراینصورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصمیم می نماید.

د- مدت تاخیر جزو سنوات مجاز به تحصیل دانشجو محسوب و واحد دانشگاهی موظف است برای این مدت مرخصی تحصیلی صادرنماید.

 

- ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل

ماده 4: دانشجویان موظفند درمهلت های تعیین شده درتقویم دانشگاهی برای ثبت نام وانتخاب واحد درسی به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند درصورتی که تاخیردرثبت نام ازسه شانزدهم ساعات هردرس بیشترنشود نام نویسی دانشجو بانظرمدیر گروه آموزشی مربوط وتائید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیراست دراین حال مدت تاخیرجزو حدنصاب غیبت دانشجومحسوب می شود.

تبصره : دانشجویانی که پس ازانقضای مهلت تعیین شده درهرنیمسال برای ثبت نام مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی رادرآن نیمسال نخواهند داشت لیکن درصورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی مدت غیبت بارعایت ماده 48 این آیین نامه بعنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردددراین حال دانشجوموظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد.

ماده 5: تحصــیل دردانـــشگاه آزاد اسلامی بصورت حضوری وتمام وقت است . مگربرای دوره هایی که رسما” مستثنی شده باشد.

- منع تحصیلی همزمان

ماده 6: دانشجو دریک زمان حق نام نویسی وادامه تحصیل دربیش ازیک رشته ودرهررشته بیش ازیک گرایش دریک یاچند دانشگاه یاموسسه آموزش عالی یادرنظام آموزش تمام وقت یاپاره وقت رانخواهد داشت درصورت تخلف ، ازادامه تحصیل دریکی ازرشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی ودانشجویی سازمان مرکزی محروم وسوابق تحصیلی وی درآن رشته باطل اعلام میشودودانشجوموظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد.

 

 

فصل سوم – نظام آموزشی

ماده 7: آموزش دردانشگاه آزاد اسلامی براساس نظام واحدی است .

ماده 8: درنظام واحدی ارزش هردرس باتعداد واحدهای آن درس سنجیده می شودوقبولی یاردی دانشجودریک درس به همان درس محدود می گردد.

- تعریف واحد درسی

ماده 9: یک واحد درسی نظری ، مقدار درسی است که مفاد آن طی 16 جلسه یک ساعتی آموزش داده می شود این زمان برای هروادحددرس عملی وآزمایشگاهی 32 ساعت ، کارگاهی 48 ساعت وعملیات صحرایی 64 ساعت میباشد.

تبصره 1: اجرای دوره های کارآموزی وکارورزی درموارد مربوط براساس مدت تعیین شده درسرفصل مصوب وآئیننامه های مربوطه خواهد بود.

تبصره 2: چنانچه میزان ساعات دروس موضوع ماده 9 باساعت تعیین شده دربعضی ازسرفصلها مغایرت داشته باشد ساعات مندرج درسرفصل ملاک عمل خواهد بود.

- سال تحصیلی

ماده 10: هرسال تحصیلی مرکب ازدونیمسال تحصیلی وبرحسب لزوم یک دوره تابستانی است هرنیمسال تحصیلی شامل 16 هفته وهردوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است .

تبصره : مدت امتحانات پایان هریک ازدونیمسال تحصیلی ودوره تابستانی ، جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

- نظام درسی

ماده 13: دروس دانشگاهی ازلحاظ محتوا به دروس عمومی ، پایه، اصلی وتخصصی تقسیم می شود.

3-14- درس پیشنیاز: درسی است که درک مطالب آن برای یادگیری درس یادروس دیگری ملازمه دارد وباید قبل ازآن درس یادروس ارائه گردد.

4-14-دروس همنیاز: دروسی هستند که باید دریک نیمسال یادروه تابستان ارایه گردند.

 فصل پنجم : تعداد واحدهای درسی وطول مدت تحصیلی

ماده 18: تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هریک ازدوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته ، کارشناس پیوسته وکارشناسی ارشد پیوسته برحسب رشته تحصیلی براساس سرفصل مصوب وبخشنامه های ذیربط تعیین می گردد.

ماده 19: تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت دریک نیمسال تحصیلی نمی تواند از12 واحد کمترو از 20 واحد بیشتر باشد.

تبصره 5 : دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال قبل او 17 یابیشترباشد می تواند درنیمسال بعد تا24 واحد درسی انتخاب کند.

- انتخاب همزمان درس پیشنیازو وابسته

ماده 23: درصورتیکه دانشجو یک بارازیک درس پیشنیازنمره قبولی کسب ننماید می تواندآن درس رابادرس یادروس وابسته دریکی ازنیمسال های بعد انتخاب وبگذراندبدیهی است چنانچه دردرس پیشنیازنمره قبولی کسب نکرده وازدرس وابسته نمره قبولی کسب نماید دراین صورت نمره قبولی درس وابسته حذف میگردد تا مجددا” آنها را در نیمسال های بعد اخذ نماید.

- واحد های دوره تابستان

ماده 27 : حداکثر واحد های انتخابی مجازبرای دوره تابستانی 6 واحد است و برای دانشجویانی که درتابستان فارغ التحصیل می گردند 7 واحد میباشد.

تبصره 2: دانشجو دردوران تحصیل می تواند با موافقت واحد مبدا دوره تابستانی خود را در واحدهای دانشگاهی دیگر بگذراند.

- حداکثرمدت مجازتحصیل

ماده 28: حداکثرمدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت دردوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته 3 سال ، کارشناسی پیوسته 6سال وکارشناسی ارشد پیوسته 5/8 سال است . درصورتیکه دانشجو نتواند واحدهای دوره را برحسب مورد درحداکثر مدت مجاز تحصیلی با موفقیت بگذراند از ادامه تحصیلی محروم می شود.

 فصل ششم - حضوروغیاب دانشجو

ماده 30 : حضوردانشجودرتمامی برنامه های درسی اعم ازنظری، عملی ، نظری – عملی ، کاربردی ، کارورزی و دیگرفعالیت های آموزشی الزامی است .

ماده 31: غیبت غیرموجه دانشجودربیش ازسه شانزدهم ساعات هریک ازدروس عملی ، نظری – عملی ، کاربردی ، کارورزی درطول نیمسال موجب گرفتن نمره صفرازآن درس خواهد بودونمره مزبورتحت هیچ شرایطی ازکارنامه حذف نخواهد شد.

تبصره : غیبت غیرموجه دانشجودر3 درس ازدروس موضوع ماده 31 موجب حذف آن 3 درس خواهد شد.

ماده 32: غیبت موجه دانشجو دربیش ازسه شانزدهم ساعات هریک ازدروس عملی ، نظری – عملی ، کاربردی ، کارورزی درطول نیمسال موجب حذف آن درس میشود . دراین صورت استثنائا” رعایت حداقل 12 واحد درنیمسال لازم نیست . اما نیمسال مزبوربعنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجومحسوب میگردد. چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجودرهرحال کمتراز12 باشد براساس ماده 45 این نامه مشروط محسوب می شود.

تبصره 1: حذف درس براثرغیبت موجه وغیبت غیرموجه موضوع تبصره ماده 31 و32 موجب بازپرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم ازثابت ومتغیرنخواهد بود.

تبصره 2: درمورد دروسی که شامل دوقسمت نظری وعملی باشد درصورتیکه غیبت دانشجوازسه شانزدهم ساعات مربوط به هریک ازدوقسمت تجاوز کند دانشجوبرای تمام آن درس غایب محسوب میشود.

ماده 34: میزان غیبتها براساس حضور وغیاب هفتگی اساتید که قبل ازشروع امتحانات ونیمسال به اداره آموزشی گزارش میشود محاسبه میگردد.

- غیبت درجلسه امتحان

ماده 35: غیبت موجه درجلسه امتحان هردرس ونیزغیبت غیرموجه تا3 درس موجب حذف آن درس می شود.

تبصره 1: غیبت غیرموجه درجلسه امتحان بیش از3 درس به منزله نمره صفردرامتحان آن درس یادروس خواهد بود.

تبصره 2 : تشخیص غیبت موجه دانشجو به عهده شورای آموزشی واحد دانشگاهی است .

 

 

فصل هفتم – حذف واضافه درس

ماده 36 : دانشجو میتواند پس ازآغاز هرنیمسال تحصیلی درمهلتی که درتقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی ازدروس انتخابی خود رادرصورت موافقت گروه آموزشی مربوطه حذف کند ویابرای درس یادروسی دیگرعلاوه برآنچه قبلا انتخاب کرده است بارعایت سقف مقرر ثبت نام نماید.

- حذف اضطراری

ماده 37: دانشجو میتواند تاپنج هفته قبل ازپایان نیمسال تحصیلی فقط یکی ازدروس های نظری تاعملی یاعملی – نظری خود راحذف کند ، مشروط به اینکه واحد های درس باقی مانده وی از12 واحد کمترنشود.

تبصره : عدم حضور دانشجو درجلسه امتحان درسی که براساس این ماده حذف کرده ، غیبت موجه منظور می گردد.

- حذف کلیه واحد های انتخابی

ماده 38: حــــذف کلیه واحد های انتخابی دریک نیمسال تحصیلی تنها درصورتی مجازاست که دانشجو بنابه تشخیص شورای آموزشی واحد دانشگاهی ذیربط قادربه ادامه تحصیلی درآن نیمسال نمیباشد دراین حال نیمسال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب می گردد.

تبصره : چنانچه به دلایلی شورای آموزشی واحد به موقع تشکیل نشود واین کارموجب لطمه به دانشجوگردد نظرمعاونت آموزشی واحد، ملاک عمل خواهد بود.

 


 

فصل هشتم – حداقل نمره قبولی

ماده 41: حداقل نمره قبولی درهردرس 10 میباشد دانشجویی که درهریک ازدروس الزامی مردود شود ملزم به تکرار آن درس است .

تبصره 1: اگردانشجویی دریک درس انتخابی یااختیاری مردود شد، به جای آن درس میتواند ازجدول دروس انتخابی یااختیاری دربرنامه مصوب ، درس دیگری رانتخاب نماید.

تبصره 2: برای هردرس درطول دوران تحصیل حداکثریک نمره مردودی ثبت میگرددوچنانچه دانشجوچند باردریک درس مردود شد نمره مردودی دفعه دوم وبه بعد ثبت نمی شود ودرس حذف می گردد.

تبصره 3: برای درس یادروسی که شامل دوقسمت نظری وعملی است ودارای یک کددرسرفصل میباشد ارزیابی هرقسمت بصورت مستقل صورت میگیرد ولی میانگین آنها ملاک ارزیابی است مشروط براینکه دانشجو درامتحان هردوقسمت درس شرکت کرده باشد درصورتیکه دریک قسمت درس نمره کمتر از10 احرازشده باشد امامیانکین آنها 10 یابالاترگردد نیاز به تکراردرس نخواهد بود اماچنانچه میانگین آنها کمتراز10باشد دانشجو باید هردوقسمت درسی رامجددا” بگذراند.

- اعلام نمرات

ماده 42 : نتایج امتحانات هردرس باید حداکثر تایک هفته پس ازتاریخ برگزاری امتحان آن درس به آموزش دانشکده یاواحد دانشگاهی اعلام گردد.

تبصره 1: پس ازاعلام نتایج ، دانشجو می تواند حداکثرتایک هفته درخواست تجدید نظردرنمره امتحانات خود رابه گروه آموزشی مربوطه تسلیم کند.

تبصره 2: نمره امتحانی پس ازاعلام نهایی به اداره آموزش واحد دانشگاهی مطلقا” قابل تغییرنیست.

تبصره 3: نتایج کلی امتحانات هرنیمسال باید حداکثریک هفته قبل ازنام نویسی نیمسال بعد اعلام شده باشد.

- نام نویسی مشروط

ماده 45: میانگین نمرات دانشجودرهرنیمسال نباید کمتراز12 باشد، درغیراینصورت مشروط محسوب ونام نویسی دانشجودرنیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.

- اخراج دانشجوی مشروط

ماده 46: دانشجویان دوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته که دردونیمسال اعم ازمتوالی یامتناوب ودانشجویان دروه های کارشناسی وکارشناسی ارشد پیوسته ، که درسه نیمسال متوالی یاچهارنیمسال متناوب میانگین نمرات نیمسال آنان کمتراز12 ومیانگین کل نمرات آن تاپایان آن نیمسال کمتراز10باشد اخراج می گردند.

تبصره 1: به دانشجویانی که برای اولین بارمشمول ماده 46 می گردنددرصورتی که میانگین کل آنها حداقل 10باشد یک نیمسال ( بااخذتعهد) ارفاق می گرددتاتحصیل نمایند.

تبصره 2 : به دانشجویان مشمول تبصره یک این ماده که درترم ارفاقی ، هم میانگین ترمی وهم میانگین کل 11 وبالاترگردد مجوز ادامه تحصیل ازطرف معاون آموزشی واحد دانشگاهی داده میشود ودرصورتیکه سقف سنوات مجازتحصیلی آنان به اتمام رسیده باشد به شرط نداشتن منع نظام وظیفه درنظام آموزش پاره وقت به تحصیل می پردازند.

- نیمسال جبرانی

ماده 47 : دانشجویان دوره کاردانی وکارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس دوره را گذرانده اند درصورت تمایل برای بالابردن میانگین کل نمرات وکاهش تعداد نیمسال های مشروطی خود میتوانند درپایان دوره حداکثر 14 واحد ازدرس هایی راکه نمره کتراز12 اخذ کرده اند رادریک نیمسال ودانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثرتاسقف 20 واحد درسی ازدرس هایی که نمرات آنان کمتراز12 باشد دردونیمسال تکرارکنند. مشروط براینکه مدت تحصیل آنان بااحتساب این مدت ازسقف مجاز دوره تجاوز نکند درغیراینصورت به سیستم پاره وقت منتقل میگردند. چنانچه دانشجوبرای این منظورفقط یک درس نظری انتخاب نماید بصورت معرفی به استاد می گذراند.

 

 

فصل نهم – مرخصی تحصیلی

ماده 48: دانشجومیتواند درهریک اردوره های کاردانی وکارشناس ناپیوسته ، حداکثردونیمسال ودردوره های کارشناس پیوسته وکارشناسی ارشد پیوسته چهارنیمسال ازمرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره 1: استفاده ازمرخصی تحصیلی درچند نیمسال متوالی بلامانع است . بااین همه دانشجوموظف است برای هرنیمسال درخواست خود رامطابق ماده 49 این آیین نامه جداگانه به واحد دانشگاهی ذی ربط تسلیم نموده موافقت لازم رابرای مرخصی تحصیلی درهمان نیمسال کسب کند.

ماده 49: تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی ، حداقل دوهفته قبل ازشروع نام نویسی توسط دانشجو به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذیربط تسلیم گردد.


 

فصل دهم – انصراف ازتحصیل

ماده 50: دانشجودرصورت تمایل میتواند درخواست انصراف ازتحصیل نماید . دانشجوی منصرف ازتحصیل باید هزینه انصراف رابرابرآخرین دستورالعمل مربوط بپردازد. دانشجوی انصرافی میتواند به فاصله سه ماه انصراف خود راپس بگیرددرغیراینصورت واحد دانشگاهی باید حکم انصراف راصادروبه دانشجو ابلاغ نماید . صدور حکم انصراف قبل ازگذشت 3 ماه بادرخواست کتبی دانشجووولی دانشجوبلامانع است .

ماده 51: عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی ( بدون اخذ مرخصی ) دریک نیمسال انصراف ازتحصیل محسوب می شودودانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل رانخواهد داشت .

تبصره : درموارد استثنائی که ترک تحصیل دانشجو موجه باشد باید حداقل یک ماه قبل ازپایان همان نیمسال دلایل آن رابه واحد دانشگاهی اعلام نماید . درصورت تائید موجه بودن ترک تحصیل توسط واحد دانشگاهی ، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجومحسوب میشود.

 


 

فصل یازدهم – مقررات آموزشی دانشجویان انتقالی ومیهمان

ماده 52 : دانشجویانی که ازیک واحد دانشگاهی به واحد دیگردرهمان رشته ومقطع تحصیلی قبلی بامجوز سازمان مرکزی انتقال مییابندتمام نمرات درسی آنان اعم ازقبولی یاردی وسوابق آموزشی آنان ازلحاظ مشروطی وموارد دیگرعینا” درسوابق آنها درواحد مقصد ضبط ودرکارنامه وی ثبت می گردد دراین حال کلیه واحد های درسی گذرانده شده قبلی بانمره 10 وبالاتردرواحد مقصد پذیرفته می شود.

این قبیل دانشجویان مشمول پرداخت هزینه انتقال برابرآخرین تعرفه دانشگاه خواهند بود.

ماده 53: مدرک فراغت ازتحصیلی دانشجویان انتقالی درهرحال توسط واحد دانشگاهی مقصد صادرمیشود.

تبصره : دانشجوی میهمان علاوه برپرداخت شهریه ثابت ومتغیرهرنیمسال به واحد دانشگاهی مقصد بایستی شهریه ثابت آن نیمسال رابه واحد مبدا وهزینه انتقال موقت رابرابرآخرین دستورالعمل ازطریق واحد مبدا به سازمان مرکزی دانشگاه بپردازد.

-تغییر رشته

(( تغییررشته دردانشگاه آزاد اسلامی صورت نمی گیرد))

 


 

فصل سیزدهم – معادل سازی واحد های درسی گذرانده شده

ماده 67 : معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده پذیرفته شدگانی که قبلا” دروسی رادریکی ازواحد های دانشگاهی ویاسایرموسسات آموزش عالی معتبرداخل یاخارج ازکشورگذرانده اند ، مشروط براینکه :

1-67- دانشجوباتوجه به سوابق تحصیلی خود مجازبه تحصیل دررشته جدید باشد.

2-67 - دانشجو ازطریق آزمون سراسری وارد دانشگاه یاموسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.

3-67 - دروس گذرانده شده قبلی ازنظرتعداد واحد درسی کمترازتعدادواحد درسی دوره جدید نباشد.

4-67 - محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل 80% بامحتوای دروس مشابه دررشته جدید مطابقت داشته ونمره هریک ازدروس کمتراز12نباشد.

 


 

نظام آموزشی پاره وقت

ماده 1: درجهت پاسخگویی به نیاز آن عده ازمتقاضیانی که به هردلیل نمیتوانند دردوره تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به ادامه تحصیل بپردازند ، نظام آموزش پاره وقت درمقاطع کاردانی ، کارشناس ناپیوسته وکارشناس پیوسته به اجراگزارده می شود.

ماده 4: عنوان ، حجم ومحتوای دروس هررشته درنظام آموزش پاره وقت ، عینا” همان محتو وحجم دروس دربرنامه های نظام آموزش تمام وقت دانشگاه است . بنابراین ازحیث برنامه درسی هیچگونه اختلافی بین دونظام آموزش پاره وقت وتمام وقت وجود ندارد.

ماده 5: درنظام آموزش پاره وقت ، دانشجومجازاست ، حداقل 10 واحد وحداکثر20 واحد درسی رادرهرنیمسال تحصیلی انتخاب کند.

تبصره 1: درمواردی که میانگین نمرات نیمسال قبل دانشجوحداقل 17 باشد دانشجو میتواند بانظرگروه آموزش ذیربط برای نیمسال بعد تا24 واحد درسی را انتخاب بکند.

ماده 6: حداکثرمدت مجازتحصیل برای دوره کاردانی 4 سال وبرای دوره کارشناسی 8سال است .


تبصره : حداکثر مدت مجازتحصیل برای دانشجویان دوره کارشناسی که ازمعافیت تحصیلی استفاده می نمایند 7 سال است .