علوم دامی و کشاورزی


اندازه قلم

1398/01/30 نام و نام خانوادگی :

 سیدمسعود داودی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 مهندسی کشاورزی - علوم دامی 

 تلفن تماس: 45268500

داخلی :116

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 محمد پورخلیلی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 مهندسی کشاورزی - علوم دامی 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 منصور فراهینی اصفهانی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 دامپزشکی 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :308

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 مسعود نصری

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 مهندسی کشاورزی  

تلفن تماس: 45268500

داخلی :441

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 محمد باقری خولنجانی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 مهندسی کشاورزی  

تلفن تماس: 45268500

داخلی :

 صفحه شخصی: