علوم انسانی


اندازه قلم

1398/01/30 نام و نام خانوادگی :

 علی گرامی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 حسابداری 

 تلفن تماس: 45268500

داخلی :

 صفحه شخصی:

 

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 نرگس عطریان

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 مدیریت امور فرهنگی

تلفن تماس: 45268500

داخلی :113

 صفحه شخصی: