مسئول امور آموزشی


اندازه قلم

1398/01/28امین الله ملک پور

 

مسئول امور آموزشی

تحصیلات:

رشته تحصیلی : کارشناسی : مهندسی کشاورزی – خاکشناسی از دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

 

فعالیتهای اجرائی:


1-    استخدام با پست سازمانی  کارشناس آموزش در دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردستان از تیرماه سال 1384
2-    مسئول کارگزینی هیات علمی  دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردستان از مهرماه 1384 لغایت مهرماه 1385
3-    رئیس اداره آموزش دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردستان از مهرماه 1385 لغایت  اسفند ماه 1390
4-    مسئول اداره امورامتحانات  و امور وظیفه عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردستان از مهرماه 1385 لغایت اسفند ماه 1390
5-    کارشناس مسئول اداره آموزش دانشگاه ازاد اسلامی واحد شاهین شهر
6-    مسئول اداره امتحانات و امور وظیفه عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شاهین شهر