معارف اسلامی

اساتید گروه معارف اسلامی

1398/06/08 

 نام و نام خانوادگی :

 سیدتقی حسینی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 فقه

تلفن تماس: 45268500

داخلی :411

نوع همکاری:

مسئول امور اجتماعی و فرهنگی

 صفحه شخصی: