ثبت نام اعطای وام دانشجویی

جدول زمان بندی ثبت نام اعطای تسهیلات وام بانک مهر و رسالت

1398/04/28ردیف زمان تحصیل شروع ثبت نام در سامانه ساجد پایان ثبت نام در سامانه ساجد
1 نیمسال اول تحصیلی پانزدهم مردادماه پانزدهم مهرماه
2 نیمسال دوم تحصیلی دهم دیماه دهم اسفندماه