رئیس واحد

1398/01/28دکتر عبدالرسول مستاجران

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر