کتاب های در حال ترجمه

معرفی عناوین کتاب های در حال ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی دیگر

1398/03/29کتاب Learninig First , Technoligy Second توسط جناب آقای دکتر مجیدرضا رضوی عضو هیات علمی واحد خراسان رضوی در حال ترجمه می باشد.

********************

کتاب Biomechanics principles and Application توسط جناب آقای دکتر ولی پروانه عضو هیات علمی واحد شاهرود در حال ترجمه می باشد.

*********************

کتاب Planning Housing and Infrastructure for Smart Village تالیف Hemanta Doloi توسط سرکارخانم دکتر ساجده کریمی عضو هیات علمی واحد نظنز در حال ترجمه می باشد.

*********************

کتاب Boron Nitride Nanotubes in Nanomedicine به ویراستاری Gianni Ciofani & Virgilio Mattoli توسط سرکارخانم دکتر الهام نازیکه عضو هیات علمی واحد گرگان در حال ترجمه می باشد.

********************

کتاب Community and public gealth nursing promoting the public health ninth edition به ویراستاری Cherie Rector توسط سرکارخانم دکتر طاهره فرهادیان عضو هیات علمی واحد بیرجند در حال ترجمه می باشد.

********************