سامانه نظام پیشنهادها

مشكلات موجود درنظام اداري كشور به اهميت بهره گيري از شيوه هاي مناسب و نوين براي ساماندهي به وضعيت ادارات و سازمانهاي دولتي و رفع مشكلات آنها لزوم تحول مستمر را طلبيده وبراي تحقق اين امر بايستي پيشتر از نيروها و پتانسیل داخل هر اداره براي اصلاح امور استفاده شود.

1398/02/22مشكلات موجود درنظام اداري كشور به اهميت بهره گيري از شيوه هاي مناسب و نوين براي ساماندهي به وضعيت ادارات و سازمانهاي دولتي و رفع مشكلات آنها لزوم تحول مستمر را طلبيده وبراي تحقق اين امر بايستي پيشتر از نيروها و پتانسیل داخل هر اداره براي اصلاح امور استفاده شود؛ بدين سبب سازمان ها سعي مي نمايند با استفاده از مديريت مشاركتي از ايده ها، نظرات و ابتكارات كاركنان و افراد ذی نفع خود استفاده نمايند. براي اجراي مديريت مشاركتي در سازمان از روشهاي متفاوتي استفاده ميشود كه در ميان آنها، نظام پيشنهادها مهمترين روش اجراي مديريت مشاركتي در سازمانهاست. 
مديريت مشاركتي يكي از نظام هاي پوياست كه نقش مهمي در توسعه منابع انساني و تحول سازمان ها ايفا مي كند؛ نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به عنوان يك ابزار اجراي مديريت مشاركتي است كه در آن تمامي افراد درباره روش ها، حل مسائل و ارتقاء بهره وري فعالانه انديشه كرده و حاصل آن در قالب طرح ها و پيشنهادها ارائه مي گردد. با اعتقاد به اينكه هيچ كس مسائل و مشكلات سازمان را بهتر از مديران و كاركنان آن درك نمي كند و راهكار حل آن را در سريع ترين و كم هزينه ترين روش ممكن پيشنهاد نخواهد كرد، به نظر مي رسد دلسوزترين و مناسب ترين مشاور و مدير تغيير و تحول و اصلاح گر سيستم در درون سازمان متمركز باشند.
لذا حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر بر آن شده است تا با ایجاد سامانه نظام پیشنهادها با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات ارزشمند کارکنان، دانشجویان و اساتید بتواند در ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات علمی، پژوهشی و فرهنگی و ورزشی و ... گامهای موثری بردارد.

 

دانلود فرم نظام پیشنهادات