مدیران گروه های آموزشی

آشنایی با مدیران محترم گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

1398/01/30 نام و نام خانوادگی :

 نرگس عطریان

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 مدیریت امور فرهنگی

تلفن تماس: 45268500

داخلی :113

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

سمت:

مدیرگروه علوم انسانی

 صفحه شخصی:

#با ایشان بیشتر آشنا شوید

 

 نام و نام خانوادگی :

 رامین جعفری

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 مهندسی معماری

تلفن تماس: 45268500

داخلی :119 

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

سمت:

مدیرگروه معماری

 صفحه شخصی:

#با ایشان بیشتر آشنا شوید

 

 نام و نام خانوادگی :

 امیرحسین یوسفی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 مهندسی عمران - سازه 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :112

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

سمت:

مدیرگروه عمران

 صفحه شخصی:

 

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 سیدشهاب عاملیان

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری 

 رشته تحصیلی:

 مهندسی صنایع 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :118

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

سمت:

مدیرگروه فنی و مهندسی

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 علی قربانی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری 

 رشته تحصیلی:

 کامپیوتر 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :115

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

سمت:

مدیرگروه کامپیوتر

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 محمدرضا زارع

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری 

 رشته تحصیلی:

 مهندسی برق - قدرت 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

سمت:

مدیرگروه برق

 صفحه شخصی:

#با ایشان بیشتر آشنا شوید

 

 نام و نام خانوادگی :

 عبدالرسول مستاجران

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 آمار 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :406

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

سمت:

مدیرگروه گرافیک و علوم پایه

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 سیدتقی حسینی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی:

 فقه

تلفن تماس: 45268500

داخلی :411

نوع همکاری:

مسئول امور اجتماعی و فرهنگی

سمت:

مدیرگروه معارف اسلامی

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 منصور فراهینی اصفهانی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 دامپزشکی 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :308

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

سمت:

مدیرگروه دامپزشکی

 صفحه شخصی:

#با ایشان بیشتر آشنا شوید