علوم پایه

اساتید گروه علوم پایه

1398/01/30 نام و نام خانوادگی :

 محمدحسن خانی

 آخرین مدرک تحصیل:

 کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی:

 ریاضی محض 

 تلفن تماس: 45268500

داخلی :115

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 عبدالرسول مستاجران

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 آمار 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :406

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 محمد مطیعی لهرمی

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 زبان و ادبیات انگلیسی 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی:

 

 

 نام و نام خانوادگی :

 بیژن رجائیان

 آخرین مدرک تحصیل:

 دکتری

 رشته تحصیلی:

 تربیت بدنی و علوم ورزشی 

تلفن تماس: 45268500

داخلی :

نوع همکاری:

هیات علمی تمام وقت

 صفحه شخصی: