شماره تلفن های داخلی

1398/01/29لیستی از شماره های داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

 

شماره تلفن های سیستم گویا 

45268509 - 45268508 - 45268507 - 45268500 -031