معاون آموزش های عمومی و مهارتی (سما)

1399/04/16 

حجت السلام سیدتقی حسینی

معاونت آموزشی های عمومی و مهارتی (سما)