بازدید دکتر پیام نجفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

دکتر پیام نجفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان با حضور در واحد شاهین شهر از نمایشگاه دستاوردهای هسته های فناور مرکز رشد دانشگاه بازدید کرد.